Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATAS VALENSIJOJE(ISPANIJA)

Adresas: Roger de Lauria 5-3, Valencia 46002, Spain

plačiau »

Tel. +34 963816291
Faksas +34 963816292
El. paštas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.04.16 / Atnaujinta 2014.04.24 10:31

Lietuvos Respublikos Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (1998 m. liepos 2 d. Nr. VIII-840, Žin., 1998, Nr. 66-1910) 4 straipsnis nustato deklaravimo subjektus (t.y. kas turi deklaruoti) ir imperatyviai nurodo, jog:

 1. Gyvenamąją vietą privalo deklaruoti:
 • Lietuvos Respublikos piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;
 • Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip tris mėnesius per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;
 • leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių, piliečiai ir asmenys be pilietybės, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.
 1. Nepilnamečių gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai arba kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo jais rūpintis, jiems atstovauti, ginti jų teises ir teisėtus interesus, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse.
 2. Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, gyvenamąją vietą deklaruoja patys.
 3. Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, deklaruoja gyvenamąją vietą, jei negyvena kartu su tėvais, įtėviais, globėjais arba kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.
 4. Asmenų, kuriems yra įsteigta globa ar rūpyba, gyvenamąją vietą deklaruoja globėjai, rūpintojai, socialinės globos, sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms pavesta eiti globėjų, rūpintojų pareigas, administracija.
 5. Užsienio valstybėse gyvenantys asmenys, kurie iš Lietuvos Respublikos išvyko trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau liko užsienio valstybėje ilgiau negu šešis mėnesius, apie gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.
 6. Gyvenamosios vietos neturintys asmenys Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka į apskaitą įtraukiami pagal savivaldybę, kurioje jie gyvena. Gyvenamosios vietos neturintys asmenys deklaravimo įstaigai pateikia šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose nustatytus duomenis ir nurodo, kurioje savivaldybėje jie gyvena ir iš kur atvyko.

Deklaravimo terminas (10 str.):

 • Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 7 darbo dienas nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo.
 • Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoja apie gyvenamosios vietos pakeitimą per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Asmuo, norėdamas deklaruoti savo gyvenamąją vietą per konsulatą, asmeniškai turi pateikti:

Konsulinio mokesčio už gyvenamosios vietos deklaravimą nėra.

Naujienlaiškio prenumerata