Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.03.28 / Atnaujinta 2019.03.04 08:26

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dydžius, mokėjimo bei grąžinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr.1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos dalinio pakeitimo".

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifai už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje numatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau vadinama – konsulinės įstaigos) veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas (toliau vadinama – konsuliniai veiksmai) ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) yra šie:

Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą 20,0*
Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:
- oro uosto tranzitinės vizos (A) 60,0*
- tranzitinės vizos (B) 60,0*
- trumpalaikės vizos (C) 60,0*
- nacionalinės vizos (D) 60,0*
- grupinės vizos 60,0* **
- riboto teritorinio galiojimo vizos 60,0*

- supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą

5,0*
Už asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimą 20,0*
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą 50,0*
- dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą 25,0*
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 60,0*
Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 100,0*
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 100,0*
Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille):
- dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) Užsienio reikalų ministerijoje 10,0 * ***
- dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje 20,0 * ***
Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:
- santuokos įregistravimą ir santuokos liudijimo išdavimą 115,0*
- vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą 15,0*
Už atliekamus notarinius veiksmus:
- sandorių patvirtinimą 30,0*
- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 10,* ****
- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 10,0*
Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį):
      - iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą 30,0*
      - iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas 30,0*
- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 30,0*
- asmeninio testamento priėmimą saugoti 50,0*
- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 30,0*
- jūrinio protesto priėmimą 100,0*
Už konsulinės pažymos išdavimą 30,0*
Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 20,0*
Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą 50,0*
Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą 30,0* *****
Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:
- iki 115 eurų vertės 15,0*
- daugiau kaip 115 eurų vertės 20,0*
Už sandorių ar pareiškimų surašymą 50,0*

Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį:

  • dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)
* Konsulinio mokesčio tarifai Eurais.
** pridedant po1 eurą už asmenį
*** už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)
**** kaina už puslapį
***** per mėnesį

SVARBU:

Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir ten atlieka šiame punkte nurodytą konsulinį veiksmą, konsulinis mokestis nedidinamas.

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašas

  • Konsulinis mokestis už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje numatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau vadinama – konsulinės įstaigos) atliekant konsulines funkcijas vykdomus veiksmus, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas (toliau vadinama – konsuliniai veiksmai) imamas bet kuria konvertuojamąja valiuta arba litais (eurais nustatytą tarifą perskaičiavus į kitą konvertuojamąją valiutą arba į litus pagal oficialų tos valstybės centrinio banko nustatytą konvertuojamos valiutos kursą arba Lietuvos banko nustatytą konvertuojamosios valiutos ir lito santykį).
  • Konsulinis mokestis sumokamas grynaisiais pinigais, banko čekiu arba mokėjimo pavedimu į konsulinių įstaigų užsienyje atidarytas sąskaitas prieš atliekant konsulinius veiksmus.
  • Konsulinės įstaigos, pasibaigus mėnesiui, praneša Užsienio reikalų ministerijai per mėnesį sumokėto konsulinio mokesčio sumą, o ši iki kito mėnesio 27 dienos kreipiasi į Finansų ministeriją su prašymu įskaityti konsulinį mokestį į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir tokia pat suma padidinti atitinkamoms Užsienio reikalų ministerijos vykdomoms programoms skirtą finansavimą.
  • Už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) konsulinis mokestis sumokamas litais (eurais nustatytą mokesčio tarifą perskaičiavus pagal sumokėjimo dieną galiojantį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį) į valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą, laikantis valstybės rinkliavos mokėjimo tvarkos.
  • Konsulinio mokesčio permoka grąžinama Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 8 straipsnyje numatytais atvejais.
  • Konsulinio mokesčio permoka grąžinama, jeigu prašymas ją grąžinti pateikiamas ne vėliau kaip per 5 metus nuo mokesčio sumokėjimo.
  • Konsulinio mokesčio permoka užsienyje grąžinama po to, kai mokėtojas pateikia konsulinei įstaigai, kuriai sumokėtas mokestis, prašymą ją grąžinti ir dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas.
  • Konsulinio mokesčio permoka, sumokėta už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille), grąžinama, kai mokėtojas valstybinei mokesčių inspekcijai, į kurios surenkamąją sąskaitą mokestis sumokėtas, pateikia prašymą ją grąžinti. Šiuo atveju valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikiama Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento išvada dėl mokesčio permokos grąžinimo ir dokumentas, patvirtinantis, kad mokestis sumokėtas.

Naujienlaiškio prenumerata